Orde do 10 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996, pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e dos requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social e Xuventude - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 27/01/2023

Data da publicación no DOG: 18/10/2023

Obxecto: de conformidade coa disposición transitoria terceira do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, ata a entrada en vigor da regulación dos requisitos materiais, funcionais ou de persoal precisos para a autorización dos servizos, que se dite no desenvolvemento deste decreto, será de aplicación a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores.

A referida Orde do 18 de abril de 1996 ten como finalidade garantir a adecuación das instalacións, as  condicións arquitectónicas, materiais, de equipo e distribución de espazos.

No Diario Oficial de Galicia número 201, do 21 de outubro de 2022, publícase a Orde do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996, pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores. A modificación engade un novo establecemento residencial, as denominadas vivendas colaborativas (modificación de número 2 do artigo 2), e engade ao anexo I da devandita Orde do 18 de abril de 1996 un punto 8 coa descrición da nova tipoloxía e os seus requisitos.

Na letra b) do apartado A) punto 8 do devandito anexo I, sobre as zonas de uso común deste recurso residencial, establécese que deberán contar, como mínimo, entre outras instalacións, con cuartos para a atención de persoas residentes que, polo seu grao de dependencia ou dependencia sobrevida, requiran atención ou coidados persoais, cunha capacidade mínima dun 5 % das prazas, que deberán ser reservadas para o posible coidado diúrno ou nocturno destas persoas. Estes cuartos deberán cumprir as mesmas exixencias que os cuartos das residencias de maiores recollidas na letra A) do punto 1.

Dado que as vivendas colaborativas se configuran como un recurso de prestación de servizo residencial, en relación aos devanditos cuartos, cómpre establecer o mesmo requisito específico referido á zona de enfermería de atención xeriátrica e enfermería da área de atención especializada das residencias para persoas maiores que figura no apartado A) letra d) do punto 1, concretamente unha porcentaxe de camas de enfermería correspondente ao 3 % da súa capacidade total, o que determina abordar a modificación da Orde do 18 de abril de 1996, revisando e establecendo nas vivendas colaborativas a mesma porcentaxe de camas de enfermería que nas residencias para persoas maiores, se ben coas exixencias para as habitacións da área residencial recollidas na letra A) do punto 1.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1