Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 07/07/2022

Data da publicación no DOG: 14/10/2022

Obxecto:

Co obxecto de dar resposta adecuada ás necesidades organizativas actuais, coa finalidade de garantir a continuidade asistencial  e a calidade, eficacia e eficiencia dos servizos e para promover a estabilidade dos recursos humanos, tendo en conta as dificultades excepcionais relacionadas coa escaseza de profesionais, e atendendo á avaliación continua e garantía de capacidade e coñecementos que outorga o sistema de formación especializada en ciencias da saúde así como ás peculiaridades das  tarefas a desenvolver, o Servizo Galego de Saúde, durante un prazo de tres anos desde a entrada en vigor da presente lei, poderá convocar procesos selectivos específicos polo sistema de concurso para impulsar a incorporación urxente, estable e permanente de persoal aos postos de difícil cobertura dos seguintes colectivos:

a) Persoal facultativo especialista dos hospitais dos distritos sanitarios de Cee, A Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras e O Salnés.

b) Persoal da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, creada pola Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pediatra de atención primaria.

c) O persoal facultativo/a especialista de área en psiquiatría e psicoloxía clínica e enfermeiro/a especialista de saúde mental necesario para o desenvolvemento do Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid-19 (período 2020-2024), previsto no anexo 3 deste, co obxecto de incrementar o número programas no Servizo Galego de Saúde para a atención sanitaria aos trastornos mentais, con especial énfase nos destinados á atención á infancia e ás persoas maiores, o incremento na cobertura dos programas de intervención comunitaria dirixidos a persoas con trastorno mental grave a través de programas de intervención comunitaria, así como a atención á saúde mental dos profesionais sanitarios.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 3