Decreto 63/2021, do 22 de abril, polo que se modifica o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 13/04/2021

Data da publicación no DOG: 23/04/2021

Obxecto: a situación de saúde pública que estamos vivindo provocada pola pandemia derivada do COVID-19, dificultou a realización da previsión inicial dos cursos habilitantes para a obtención dos requisitos mínimos para a inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

En aras de salvagardar e garantir a prestación do servizo de socorrismo na nosa comunidade e manter os numerosos postos de traballo que dita actividade orixina, é urxente e imprescindible prorrogar a habilitación provisional regulada na disposición transitoria única do devandito decreto 35/2017, do 30 de marzo, a través da súa modificación.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2