Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Tributaria de Galicia

Departamento: Consellería de Facenda - Axencia Tributaria de Galicia

Inicio da tramitación: 09/12/2019

Data da publicación no DOG: 11/12/2020

Obxecto: esta orde ten por obxecto a aprobación dos modelos oficiais de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados cuxo rendemento corresponda á Comunidade Autónoma de Galicia, a regulación dos procedementos e condicións xerais para o seu pago e presentación e a regulación de determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria que se aplicará a todos os usuarios, tanto se a mesma se realiza directamente polos obrigados tributarios coma se se realiza a través do seus representantes ou por determinados profesionais.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG