Orde do 10 de xuño de 2020 pola que se establecen as disposicións relativas á levanza informática dos rexistros obrigatorios do sector vitivinícola mediante a aplicación informática ACIOS (código de procedemento MR360E)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias

Departamento: Consellería do Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Inicio da tramitación: 20/11/2019

Data da publicación no DOG: 16/06/2020

Obxecto: a Orde ten por obxecto establecer no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para facilitar a levanza dos rexistros vitivinícolas ou Libros Rexistro mediante o programa informático CONVIT, así como determinar o procedemento de autorización dos operadores para a utilización do devandito programa.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG