Orde do 21 de outubro de 2019 pola que, ao abeiro do establecido no artigo 16.3 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, se procede ao establecemento de dous comités clínicos na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a súa composición, constitución, réxime de funcionamento e coordinación

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria - Servizo Galego de Saúde

Departamento: Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Inicio da tramitación: 24/09/2019

Data da publicación no DOG: 30/10/2019

Obxecto: a Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo establece no artigo 15.c), respecto do segundo suposto de interrupción voluntaria do embarazo que nel se contempla, que con carácter excepcional poderase interromper o embarazo por causas médicas cando se detecte no feto unha enfermidade extremadamente grave e incurable no momento do seu diagnóstico e así o confirme un comité clínico.

De conformidade co establecido no artigo 16.1 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, o comité estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por 2 médicos/as especialistas en xinecoloxía e obstetricia ou expertos/as en diagnóstico prenatal e 1 pediatra, e a muller poderá elixir un/unha destes/as especialistas.

De acordo co establecido no artigo 16.3 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, en cada comunidade autónoma haberá, polo menos, un comité clínico nun centro da rede sanitaria pública, cuxos membros titulares e suplentes serán designados, pola autoridade competente, por un período non inferior a un ano. Ata o de agora, na Comunidade Autónoma de Galicia había un único comité clínico. O incremento da carga de traballo asumido por este comité, o cal debe pronunciarse sobre supostos que, en xeral, son complexos, e respecto dos cales ten que emitir o seu ditame nun período relativamente curto de tempo, motiva que sexa necesario constituír outro comité máis. Así, a orde ten por obxecto establecer e regular, nun único texto normativo, a composición, constitución, réxime de funcionamento e coordinación dos dous comités clínicos.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG