Decreto 155/2019, do 28 de novembro, polo que se modifica o Decreto 133/2002, do 11 de abril, polo que se regula a concesión de préstamos polo Instituto Galego de Promoción Económica

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria - Instituto Galego de Promoción Económica

Inicio da tramitación: 15/05/2019

Data da publicación no DOG: 10/12/2019

Obxecto: a modificación do Decreto 133/2002, do 11 de abril, permitirá ampliar o prazo máximo permitido para a amortización dos préstamos concedidos polo Igape ata un máximo de 25 anos, adecuándose os prazos de disposición, amortización e carencia das operacións ás características e necesidades de cada tipoloxía de proxectos, dentro deste límite máximo normativo. Así mesmo, resulta necesario prever a posibilidade de destinar os préstamos ao refinanciamento de débedas de préstamos anteriores do Igape, incluíndo como potenciais prestameiros que regularicen a débeda os fiadores ou titulares de bens en garantía dos préstamos refinanciados.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG