Decreto 175/2020, do 15 de outubro, polo que se regula o Censo de Solo Empresarial de Galicia e o seu réxime sancionador (código de procedemento VI500A)

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda

Inicio da tramitación: 06/06/2019

Data da publicación no DOG: 27/10/2020

Obxecto: o decreto ten por obxecto regular a estrutura e o funcionamento do censo de solo empresarial de Galicia, rexistro público de natureza administrativa dependente da consellería competente en materia de vivenda e solo e xestionado polo IGVS, así como o réxime sancionador. 

AVISO: as suxestións deberán enviarse a partir do día 7 de xuño.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG