Decreto 63/2018, do 31 de maio, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o procedemento sancionador na materia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Inicio da tramitación: 09/09/2017

Data da publicación no DOG: 15/06/2018

Obxecto: Dar cobertura e resposta ás denuncias e adoptar decisións derivadas de incidentes con ocasión da práctica de competicións oficiais deportivas de ámbito autonómico, provincial, zonal ou local, respectando o exercicio competencial por parte da Administración Xeral do Estado en materia de seguridade,  protección de persoas e bens e mantemento da orde pública.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG