Decreto 159/2019, do 21 de novembro, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 13/02/2018

Data da publicación no DOG: 27/12/2019

Obxecto: 1. Este decreto ten por obxecto a ordenación dos establecementos turísticos de aloxamento na modalidade de campamento de turismo ou cámping aos que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Quedan excluídos do ámbito de aplicación deste decreto os aloxamentos aos que se refire o artigo 53, apartados 2 e 3 da Lei 7/2011, do 27 de outubro; os campamentos xuvenís, albergues, centros e colonias de vacacións escolares, as áreas provisionais de acampada por eventos culturais, recreativos ou deportivos, así como toda clase de acampadas que estean reguladas polas súas normas específicas.
3. Considérase campamento de turismo o establecemento de aloxamento turístico que, ocupando un espazo de terreo debidamente delimitado e dotado das instalacións e servizos que se establezan regulamentariamente, estea destinado a facilitar a estancia temporal en tendas de campaña, caravanas, autocaravanas ou calquera outro elemento semellante facilmente transportable, así como doutras instalacións estables destinadas ao aloxamento temporal que sexan explotadas polo mesmo titular do campamento.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2