Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 09/03/2015

Data da publicación no DOG: 10/02/2017

Obxecto: 1. Este decreto ten por obxecto a ordenación dos apartamentos e das vivendas turísticas, como establecementos de aloxamento turístico e das vivendas de uso turístico, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Quedan suxeitas a este decreto as empresas de aloxamento turístico que se dedican, de maneira profesional, habitual e mediante contraprestación económica, á actividade turística de aloxamento en apartamentos e vivendas turísticas.
Así mesmo, quedan suxeitas ao disposto neste decreto, as empresas ou propietarios/as que comercialicen as vivendas de uso turístico consonte ao disposto no artigo 65 bis da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Este decreto entrará en vigor aos tres meses da súa publicación, en concreto o 10/05/2017.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG