Decreto 23/2018, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 01/09/2016

Data da publicación no DOG: 26/02/2018

Obxecto: o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, define a carteira de servizos sociais de promoción da autonomía e atención ás persoas en situación de dependencia, así como a contribución financeira das persoas usuarias dos servizos.

A incorporación o 1 de xullo de 2015 das persoas valoradas co grao I dentro do sistema de prestacións da dependencia, de acordo coa disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do 14 de decembro, fai necesario revisar a norma co establecemento dos criterios para a participación financeira dos ditos usuarios dos servizos de atención diúrna e de atención diúrna de media estancia da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con alzhéimer.

Así mesmo, tendo en conta a evolución ao longo destes anos, en relación á participación no custo do servizo das persoas usuarias dos servizos de atención diúrna terapéutica e dos servizos de atención diúrna terapéutica de media estadía da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con alzheimer e da carteira de servizos específicos para persoas dependentes con dano cerebral, faise necesario reconfigurar ás porcentaxes de participación no custo destes servizos establecida no Decreto, de tal modo que as persoas usuarias contribúan tamén na medida da intensidade dos servizos recibidos.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1