Decreto polo que se regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica

Órgano ou entidade impulsora: Instituto Galego de Promoción Económica

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Instituto Galego de Promoción Económica

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 14/03/2023 - 28/03/2023

Información sobre a norma :

Antecedentes:

No ano 1994 aprobouse o Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica (DOG núm. 190, do 30 de setembro). O Decreto, que foi modificado parcialmente polo Decreto 132/1995, do 10 de maio (DOG núm. 92, do 15 de maio), e polo Decreto 302/1999, do 17 de novembro (DOG núm. 22, do 25 de novembro), regula as condicións e os requisitos que deben cumprir os avais do Igape, previstos no artigo 45 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobada por Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (DOG núm. 214, do 5 de novembro).

Ao abeiro deste marco regulador, o Igape ten concedido ao longo destes anos numerosas operacións de aval a favor de empresas instaladas en Galicia, por importe de preto de 694 millóns de euros, destinados tanto á ampliación da súa capacidade produtiva como a actuacións de reestruturación para procurar a súa viabilidade e mellorar a súa competitividade.

Problemas que se pretenden solucionar:

A antigüidade do marco normativo pon de manifesto certas deficiencias nos procedementos de concesión e restricións, non acordes co sistema produtivo e financeiro actual, respecto das beneficiarias dos avais e das entidades ante as que o Igape pode avalar ou reavalar.

Respecto dos procedementos de tramitación e formalización, estes deixan de estar regulados no Decreto e regúlase que, con carácter xeral, os avais que conceda o Igape estean amparados en programas ou bases reguladoras específicos que establezan os requisitos e características das operacións a aprobar.

Respecto das restricións das beneficiarias e das entidades ante as que o Igape pode avalar ou reavalar, amplíanse os respectivos ámbitos no seguinte sentido:

  • As beneficiarias dos avais. Amplíase o ámbito respecto á regulación vixente, permitindo a posibilidade de ser beneficiaria a calquera empresa, independentemente da súa forma xurídica e tamaño, incluíndo expresamente asociacións e outras entidades que desenvolvan actividade económica e realicen actuacións a favor do tecido empresarial galego e empresas que non desenvolvan a actividade empresarial en Galicia, sempre que requiran garantías financeiras ou técnicas para as súas relacións comerciais e/ou operativas con empresas galegas.
  • As entidades ante as que pode prestarse o aval. Amplíase o ámbito permitindo avalar non só ante entidades de crédito, senón tamén ante calquera establecemento financeiro suxeito á supervisión do Banco de España ou da Comisión Nacional do Mercado de Valores.
  • As SGR ante as que poder prestarse o reaval. Amplíase o ámbito permitindo reavalar non só ante as SGR galegas, senón ante calquera SGR que avale as empresas galegas ou con intereses en Galicia, susceptibles de ser beneficiarias do aval.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

O longo tempo transcorrido desde a aprobación deste marco regulador no ano 1994 fai necesario aprobar un novo marco regulador dos avais do Igape, adaptado á normativa comunitaria vixente, con ámbitos de actuación máis amplos que os da normativa vixente e maior seguridade xurídica ao prever o establecemento de condicións particulares, con carácter xeral, en bases reguladoras específicas para cada modalidade de garantías. Calquera outro tipo de operación non amparada nun réxime xeral de garantías deberá ser previamente autorizada mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia.

Obxectivos:

Concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica, en condicións de mercado ou con axuda implícita, de acordo cos requisitos e características establecidos polos programas que, con carácter xeral, a tal efecto aprobe, e que serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. Calquera outro tipo de operación deberá ser expresamente autorizada mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia.

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

A día de hoxe soamente se contempla a aprobación do decreto.

Rango da norma:

Decreto