Decreto do turismo activo na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade impulsora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 11/04/2022 - 26/04/2022

Información sobre a norma :

Antecedentes:

A Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no seu artigo 94 "Fomento do turismo", reflicte como medidas de fomento a diversificación da oferta turística mediante o impulso da súa segmentación a través do apoio ao desenvolvemento do turismo rural e de interior, citando, entre outras medidas, a realización de actividades de turismo activo. Nese mesmo artigo tamén establece o necesario apoio ao desenvolvemento do turismo deportivo vinculado con actividades de contacto coa natureza.

Problemas que se pretenden solucionar:

A necesidade de aprobar unha nova norma que substitúa o citado Decreto 42/2001, para a súa adaptación ao disposto legalmente, posto que nos últimos anos tense producido un incremento substancial do turismo experiencial, tanto a nivel internacional como nacional, e a tendencia de ofrecer actividades de turismo activo de maneira habitual favorecido polas novas tecnoloxías, dando lugar á creación de actividades de turismo activo que a través das súas páxinas webs ofertan este tipo de actividade para a súa contratación en liña dunha forma rápida.

As problemáticas máis relevantes vinculadas a esta actividade son de diversa índole: impacto económico-social, fiscalidade e tributación, garantía e seguridade das persoas usuarias, calidade da oferta e satisfacción das persoas usuarias, molestias xeradas aos residentes e á cidadanía, intrusión e competencia desleal, entre outras.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

O Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo, en desenvolvemento da actualmente derrogada Lei 9/1997 de ordenación e promoción do turismo en Galicia, establecía no seu título III unha ordenación do turismo activo en Galicia. Coa entrada en vigor da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, faise necesario a aprobación dunha nova norma que substitúa o citado Decreto 42/2001, para a súa adaptación ao disposto legalmente.

Ademais, o sector manifestou en numerosas ocasións a necesidade de regular este tipo de actividade, debido ao seu forte impacto e á competencia desleal que supón respecto do turismo activo regrado.

Obxectivos:

A necesidade de aprobar unha nova norma que substitúa o citado Decreto 42/2001, para a súa adaptación ao disposto legalmente.

Así, respecto do anterior, este decreto establece, entre outras novidades, unha nova definición da actividade e dos profesionais do turismo activo, así como a clarificación do seu ámbito de actuación a todas as empresas e profesionais especializados que desenvolvan unha actividade de turismo activo no ámbito territorial de Galicia, independentemente do lugar da súa sede social. Tamén se reflicte explicitamente a exclusión do ámbito de aplicación deste decreto das actividades realizadas por diferentes entidades e profesionais.

Unifícase o proceso para a alta dunha empresa no rexistro da Axencia Turismo de Galicia. Ademais, e para garantir a seguridade das persoas usuarias, regúlase a obrigatoria revisión dos equipos e materiais, o establecemento de novos seguros, como o de accidentes que debe incluír o rescate, e tamén dun protocolo de actuación en caso de accidentes.

Establécese, así mesmo, un artigo sobre a protección do medio ambiente e o patrimonio cultural. Tamén, en prol dunha maior seguridade e calidade do servizo, defínense profusamente os requisitos de formación que debe ter o persoal técnico.

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

Non se prevé ningunha outra.

Rango da norma:

Decreto

Achegas e opinións recibidas: 1