Decreto polo que se regulan os horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 23/12/2021 - 21/01/2022

Información sobre a norma :

Antecedentes:

A Lei 16/1997, do 25 de abril, de regulación de servizos das oficinas de farmacia encomenda ás comunidades autónomas a regulación do número mínimo de farmacéuticos/as adxuntos/as que, xunto coa persoa titular da oficina de farmacia, deban prestar servizos nela co obxecto de garantir unha adecuada asistencia profesional ás persoas usuarias. Así mesmo, establece un réxime de liberdade e flexibilidade horaria na prestación do servizo por parte das oficinas de farmacia, sen prexuízo do cumprimento dos horarios oficiais e normas sobre quendas, vacacións, urxencias e demais circunstancias derivadas da natureza de seu servizo, fixados polas comunidades autónomas, para garantir a continuidade da asistencia.

Pola súa banda, a xa derrogada Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica regulaba no seu artigo 17 o horario e servizos de urxencia das oficinas de farmacia, tomando como base a liberdade e flexibilidade de horarios e xornadas, artigo que foi obxecto de desenvolvemento a través do Decreto 342/1999, do 16 de decembro, sobre horarios, quendas de urxencia e vacacións das oficinas de farmacia. A actual Lei 3/2019, do 2 de xullo, de ordenación farmacéutica de Galicia regula no seu artigo 29 os "horarios e servizos de garda das oficinas de farmacia" combinando a prestación dos servizos farmacéuticos en réxime de liberdade e flexibilidade horaria con criterios organizativos que garantan unha adecuada prestación farmacéutica no ámbito comunitario nas distintas zonas farmacéuticas, días e franxas horarias.

Aínda que no ano 2017 se iniciou a tramitación dun decreto regulador da materia (chegando a finalizar a fase de audiencia e información pública do mesmo), a posterior entrada en vigor da Lei 3/2019, do 2 de xullo, fai necesario reformular esa iniciativa, adaptando á mesma aos cambios lexislativos operados.

Problemas que se pretenden solucionar:

Pretende dar cumprimento ao mandato contido no artigo 29 da Lei 3/2019, do 2 de xullo, que prevé o desenvolvemento regulamentario dos criterios seguidos para a elaboración das quendas de garda, así como dos períodos vacacionais aos que poden acollerse as oficinas de farmacia, ademais de introducir novos elementos que permitan dotar de racionalidade a organización do servizo farmacéutico, optimizándoo e adecuándoo á demanda sanitaria real, tendo en conta especialmente o avance das infraestruturas de comunicación e a existencia dunha rede de servizo médico de urxencia da Administración Sanitaria Autonómica a través dos Puntos de Atención Continuada (PAC).

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

Este proxecto de decreto responde á necesidade de establecer normativamente unhas regras claras para a definición de horarios, quendas de urxencia e vacacións, dado que ata o de agora tan só contabamos con resolucións e criterios previamente pactados cos distintos colexios oficiais farmacéuticos.

Obxectivos:

O obxectivo do decreto que se pretende aprobar é regular os horarios, as quendas de urxencia e vacacións nas oficinas de farmacia establecidas na nosa comunidade autónoma, así como determinar o número de profesionais farmacéuticos/as necesarios para unha correcta atención ao público nas mesmas.

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

Non hai, dado que a aprobación dun decreto regulador desta materia deriva do mandato legal contido no artigo 29 da citada Lei 3/2019, do 2 de xullo.

Rango da norma:

Decreto

Achegas e opinións recibidas: 54