Decreto polo que se establece o procedemento para a acreditación de centros sanitarios e se crea e regula a Comisión autonómica de acreditación de centros sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 17/08/2020 - 31/08/2020

Información sobre a norma :

Antecedentes:

O Decreto 52/2001, do 22 de febreiro, regula a acreditación de centros hospitalarios. Conforme ao establecido nese decreto os centros hospitalarios pertencentes á rede asistencial do Servizo Galego de Saúde e os que actualmente teñan subscritos ou desexen subscribir concertos con este, deberán obter o certificado de acreditación previsto nese texto. A experiencia adquirida e os cambios producidos tanto a nivel normativo como a nivel de actividades sanitarias aconsellan extender a acreditación aos centros sanitarios que o desexen.

Neste senso, entenderiase por centro sanitario o conxunto organizado de medios técnicos e instalacións no que profesionais capacitados/as, pola súa titulación oficial ou habilitación profesional, realizan basicamente actividades sanitarias coa finalidade de mellorar a saúde das persoas, conforme ao establecido na Lei de Saúde de Galicia.

Problemas que se pretenden solucionar:

Por un lado, preténdese adaptar a normativa de acreditación ao establecido na Lei de Saúde de Galicia. Conforme a esta Lei, correspóndelle á Consellería a confección dos estándares de calidade e a determinación dos criterios de acreditación dos centros sanitarios.

Por outro lado, trátase de establecer un procedemento conforme á nova normativa de procedemento administrativo e da Lei de unidade de mercado.
 

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A elaboración da norma responde á necesidade  de actualizar o procedemento de acreditación dos centros sanitarios de carácter público ou privado pertencentes ao sistema de saúde de Galicia.

Igualmente existe a necesidade de adaptar ás normas legais a normativa de acreditación. Existe unha boa oportunidade de actualización de todo o procedemento administrativo coa nova norma legal xa consolidada.

Obxectivos:

Como xa se indicou anteriormente, a norma ten varios obxectivos:
a) Adaptar a normativa de acreditación de centros sanitarios ao establecido na Lei de Saúde de Galicia.
b) Establecer un procedemento que resulte factible tanto para as persoas titulares dos centros sanitarios como para a propia Administración.
c) Adaptar a norma ao establecido na Lei de unidade de mercado.

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

Non existen solucións alternivas, xa que é preciso dispor dunha norma positiva regulatoria.

Rango da norma:

Decreto