Decreto polo que se crea a figura de Agrupación de defensa contra incendios forestais

Órgano ou entidade impulsora: Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Departamento: Consellería do Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 06/04/2018 - 20/04/2018

Información sobre a norma :

Antecedentes:

A Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes de Estado, que ten carácter básico, atribuíu ás Comunidades Autónomas a competencia para regular en montes e áreas limítrofes o exercicio de todas aquelas actividades que poidan dar lugar a risco de incendio, e establecer normas de seguridade aplicables a edificacións, obras, instalacións eléctricas e infraestruturas de transporte en terreos forestais e as súas inmediacións, que poidan implicar perigo de incendios ou ser afectadas por estes. En particular lles atribúe competencia para regular de forma específica a prevención de incendios forestais e as medidas de seguridade nas zonas de interface urbano-forestal.

En aplicación de tal atribución competencial, aprobouse a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que regula como o seu obxecto a defensa dos montes ou terreos forestais fronte aos incendios e a protección das persoas e bens afectados por eles.

A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia establece no seu artigo 45 que a vixilancia e a detección de incendios forestais pode realizarse, entre outros, polas agrupacións de defensa contra incendios e o voluntariado social.

Así mesmo, o artigo 48.4.b) da dita lei prevé que as agrupacións de defensa contra incendios poden participar nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais baixo o mando único operativo dependente da consellaría competente en materia forestal.

Problemas que se pretenden solucionar:

Preténdese ampliar á sociedade civil, a concienciación e colaboración nas tarefas de prevención de incendios, así como de avisos e colaboración cando os incendios xa estean activos.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A Comunidade Autónoma galega sofre en certos momentos do ano determinadas vagas de lume. É necesario e oportuno concienciar a toda a poboación sobre os danos que estes incendios supoñen para o medio ambiente, polo que todas as medidas que se atopen neste sentido son necesariamente oportunas.

Obxectivos:

Vai dirixido a asociacións que teñan como obxectivo a colaboración na defensa contra incendios forestais, na protección do medio ambiente ou na protección civil, de xeito que, para que poidan desenvolver as funcións de prevención e extinción de incendios previstas na lei, é preciso regular mediante esta norma as ditas agrupacións e prever a forma de adquisición de tal condición, renovación e perda dela e os diversos dereitos de que dispoñen e obrigas a que estarán suxeitas.

Rango da norma:

Decreto