Decreto polo que se regulan as sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexistro

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería do Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 24/01/2018 - 07/02/2018

Información sobre a norma :

Antecedentes:

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Lei 9/2012, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Problemas que se pretenden solucionar:

Adaptar a regulación das sociedades de fomento forestal á modificación operada na Lei 7/2012 pola 29/2019 incluíndo fórmulas de agrupacións de titulares de dereitos novas, ata agora non incluídas, diferentes das sociedades limitadas, así como aqueles casos de xestión de parcelas forestais propiedade da sociedade.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A necesidade vén determinada pola esixencia de adaptación normativa ás modificacións introducidas pola Lei 9/2017, do 26 de febreiro.

Obxectivos:

Regular as diversas formas de sociedades de fomento forestal.

Rango da norma:

Decreto