Decreto polo que se aproba o Regulamento da Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 12/06/2017 - 30/06/2017

Información sobre a norma :

Antecedentes:

O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, no seu artigo 27.22, atribúe á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva en materia de promoción do deporte.

En exercicio das súas competencias lexislativas en materia de promoción do deporte e da adecuada utilización do lecer, o Parlamento de Galicia dita a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establecéndose un novo marco xurídico para o desenvolvemento da política deportiva da Comunidade Autónoma de Galicia.

A devandita norma prevé expresamente no artigo cinco a competencia exclusiva da Administración autonómica para levar a cabo o desenvolvemento regulamentario da lei.

Neste punto, faise necesario sinalar que as funcións que se atribúen a esta Comisión deben entenderse no marco do disposto na vixente Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, modificada pola Lei 13/2015, de 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas e de conformidade co acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, sen que en ningún caso supoña menoscaba nin limite do exercicio competencial por parte da Administración Xeral do Estado en materia de seguridade, protección de persoas e bens e mantemento da orde pública.

Problemas que se pretenden solucionar:

A día de hoxe é necesario dar cobertura e resposta as denuncias e adoptar decisións derivadas de incidentes con ocasión da practica de competicións oficiais deportivas de ámbito rexional, provincial, zonal ou local, toda vez que a Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte actúa nas competicións oficiais deportivas de ámbito estatal.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

Aprobación do regulamento de funcionamento e composición da Comisión Galega de Control da Violencia no deporte.

Obxectivos:

A día de hoxe soamente se contempla unha solución regulatoria, en cumprimento de mandato legal.

Rango da norma:

Decreto