Información ambiental

Segundo o artigo 18. 2 b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, será obxecto de publicación "a información ambiental que se debe facer pública de conformidade coa normativa vixente, incluíndo, en todo caso, a relativa á calidade das augas continentais e mariñas e mais a de emisións de gases de efecto invernadoiro".