Clasificación e cualificación do solo

No portal Información urbanística de Galicia móstrase a información do estado do planeamento urbanístico dos concellos de Galicia, tanto do planeamento xeral como o de desenvolvemento, así como aqueles plans anulados por sentenza ou suspendidos por decreto.

No portal da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio tamén están dispoñibles os mapas coa información do estado do planeamento por concellos, así como a táboa de estado actualizada ata febreiro de 2014.

Tamén se poden atopar neste último as resolucións e informes sobre proxectos de planeamento (documentación emitida pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo relativa aos Informes de aprobación inicial ou resolucións de aprobación definitiva dos plans de ordenación municipal en proceso de tramitación).

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?