Calidade da auga

Neste apartado inclúese a información relativa á calidade das augas continentais e mariñas.