Información xeográfica de elaboración propia

O artigo 18 "Información sobre ordenación do territorio e medio ambiente" da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que será obxecto de publicación a información xeográfica de elaboración propia cuxa difusión sexa máis relevante para o coñecemento xeral, facilitando as fontes, as notas metodolóxicas e os modelos utilizados.

L

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?