Información xeográfica de elaboración propia

O artigo 18 "Información sobre ordenación do territorio e medio ambiente" da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que será obxecto de publicación a información xeográfica de elaboración propia cuxa difusión sexa máis relevante para o coñecemento xeral, facilitando as fontes, as notas metodolóxicas e os modelos utilizados.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe