Resolucións e informes

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, no artigo 18 (Información sobre ordenación do territorio e o ambiente) a obriga de difundir todas as resolucións e informes que, no exercicio das súas potestades e competencias, emitan a Xunta de Galicia e os órganos que, se é o caso, exercen as competencias sobre urbanismo. 

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?