Contratos de alta dirección

Neste apartado recóllese a relación de contratos de alta dirección das entidades instrumentais do sector público autonómico estruturados por departamento de adscrición, indicando as retribucións anuais.

A indemnización de todos os contratos é dun máximo de 7 días por ano de servizo cun máximo de 6 mensualidades, coas excepcións daquel persoal que sexa funcionario ou laboral da Xunta de Galicia que non perciben indemnización. 

 

 

 

 

 

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?