Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos.

V Convenio Colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia

  • Resolución do 20 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
  • Resolución do 5 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo do comité intercentros polo que se modifica o texto do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia número 203, do 3 de novembro de 2009, tras a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 27 de xaneiro de 2010.
  • Resolución do 16 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia das instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia.
  • Resolución do 10 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais CIG e CC. OO., relativo á aplicación ao persoal do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario.

 

Orde do 15 de xaneiro de 2019 pola que se publica o Acordo de concertación do emprego público de Galicia.

Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC. OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.