Normativa en materia de persoal

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia (derrogado)

V Convenio Colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia

 • Resolución do 20 de outubro de 2008 da DX de Relacións Laborais pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación no DOG do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia
 • Resolución do 5 de agosto de 2010 da DX de Relacións Laborais pola que se dispón o rexistro e a publicación no DOG do acordo do comité intercentros polo que se modifica o texto do V Convenio colectivo único para persoal laboral da Xunta de Galicia
 • Instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia
 • Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CIG e CC OO, relativo á aplicación ao persoal do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario
 • Acordo da Dirección Xeral da Función Pública e das organizacións sindicais CIG, CC OO, CSIF e UGT para o recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia
 • Resolución do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CIG, CC OO, CSI-F e UGT sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade

Estatuto Básico do Empregado Público

Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo

Normativa dos procedementos aplicables ao persoal funcionario e/ou laboral

Regulamentos de desenvolvemento da Lei da Función Pública 

 • Decreto 91/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de integración dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Corrección de erros- Decreto 91/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de integración dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Decreto 92/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades púbicas instrumentais integrantes do sector público autonómico
 • Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Corrección de erros- Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Decreto 157/2004, do 7 de xullo, polo que se modifica o regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia aprobado polo Decreto 94/1991, do 20 de marzo
 • Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de personal da Comunidade Autónoma de Galicia

Outra normativa

 

Resultoulle útil a información?