Consulta das autorizacións de compatibilidade

Esta aplicación permite a consulta das resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade dos empregados públicos, para garantir a transparencia, publicidade e difusión pública.

En cumprimento do artigo 8.1 g) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, e da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícanse as resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade dos empregados públicos dependentes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

A partir do 01/01/2024 non se publican neste enlace as resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade do persoal que preste os seus servizos en centros pertencentes ao Sistema Público de Saúde de Galicia por non ser competencia desta consellería.

Data de actualización: 12/04/2024
Frecuencia de actualización: continua

 

Resultoulle útil a información?