Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 25/05/2021

Obxecto: este decreto ten por obxecto a aprobación dun regulamento que estableza unha regulación daqueles aspectos da Lei 10/2017, do 27 de decembro, que, pola súa especificidade, non tiñan un axeitado encaixe nunha norma de rango legal.

Constitúe, así mesmo, o obxecto deste decreto dispoñer dunha normativa regulamentaria específica que facilite as funcións dos operadores técnicos e xurídicos municipais e, ao mesmo tempo, que as persoas interesadas poidan acadar unha máis sinxela e áxil resolución dos seus procedementos.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 01/07/2021

Suxestións recibidas: 2