Orde do 7 de xuño de 2021 pola que se regulan as modalidades dos nomeamentos de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Recursos Humanos - Servizo Galego de Saúde

Departamento: Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Inicio da tramitación: 23/02/2021

Data da publicación no DOG: 21/06/2021

Obxecto: as modalidades dos nomeamentos de persoal estatutario temporal están actualmente reguladas, como norma específica, na Orde da Consellería de Sanidade do 1 de xullo de 1997 (modificada pola Orde do 22 de marzo de 2000), pola que se regulan as modalidades de formalización do vínculo do persoal temporal de institucións sanitarias xestionadas polo Servizo Galego de Saúde. Esa orde incorpora, como anexos, os diversos modelos de nomeamentos.

Desde esas datas producíronse algunhas novidades normativas moi relevantes que fan necesaria unha nova regulación. Nomeadamente, a aprobación do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde pola Lei 55/2003, do 16 de decembro; o Estatuto Básico de Empregado Público aprobado inicialmente pola Lei 7/2007, do 12 de abril, e cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro; e a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Estas leis, nos seus artigos 2 e 6 respectivamente, recoñecen as especialidades reguladas na normativa específica do persoal estatutario, aínda que constitúen normas de referencia para as relacións de emprego público.

A orde céntrase en aspectos moi particulares da vinculación estatutaria temporal, como son a adquisición da condición de persoal temporal, o seu período de proba, os tipos de nomeamentos pola causa da súa expedición, a súa vixencia ou duración e extinción. E todo isto co obxecto de que nestas materias, e na expedición dos nomeamentos, se actúe de xeito uniforme en todo o Sistema Público de Saúde de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG