Proxecto de decreto polo que se aproba o plan de xestión da paisaxe protexida de Penedos de Pasarela e Traba, nos concellos de Laxe e Vimianzo (provincia da Coruña)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 28/09/2023

Obxecto:

o espazo denominado Penedos de Pasarela e Traba declarouse paisaxe protexida mediante o Decreto 294/2008, do 11 de decembro. O obxecto da norma en tramitación é o de aprobar o instrumento de planificación deste espazo natural protexido. Con este decreto darase cumprimento ao establecido no artigo 59 da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, que indica que as paisaxes protexidas contarán cun instrumento de planificación propio denominado plan de xestión, no cal se establecerá o réxime de usos e actividades permisibles, así como as limitacións que se consideren necesarias para a conservación dos hábitats e das especies.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 10/11/2023