Orde do 7 de decembro de 2021 pola que se crea e se regula o Comité Clínico de Cirurxía Robótica

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica (Servizo Técnico Xurídico I)

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 29/06/2021

Data da publicación no DOG: 20/12/2021

Obxecto: A creación do Comité clínico de cirurxía robótica no Servizo Galego de Saúde, así como regular a súa constitución, natureza xurídica e adscrición, composición, funcións e réxime de funcionamento e coordinación.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG