Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Inicio da tramitación: 20/05/2019

Data da publicación no DOG: 29/09/2020

Obxecto: despois da experiencia adquirida coa aplicación da normativa actualmente en vigor (Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, e a Orde do 30 de maio de 2005), e atendendo tamén ás demandas de diferentes entidades deportivas, así como das propias persoas deportistas de Galicia, faise necesario tramitar unha norma reguladora das persoas deportistas de alto nivel, que substitúa o mencionado coa finalidade de establecer as condicións, os requisitos e os procedementos para o recoñecemento da condición de deportista galego de alto nivel, así como novas medidas de apoio a estas persoas deportistas. Ademais, preténdese regular outros colectivos de alto nivel de Galicia que non estaban recollidos no decreto anterior, como as persoas adestradoras e árbitros, o alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e a figura do deportista galego de alto nivel de carácter vitalicio.

O novo concepto de deporte de alto nivel de Galicia neste decreto pretende incluír por primeira vez outros colectivos, como son os/as adestradores/as-técnico/as e os xuíces-árbitros, como axentes con presenza directa e transcendente no alto nivel, tanto na fase preparatoria e de dirección dos deportistas como na fase de competición, velando polo estrito cumprimento das normas e o correcto desenvolvemento da práctica deportiva. Nesta nova concepción coa que abarcar a enteira realidade do deporte de alto nivel, recoñécese tamén a posibilidade de que determinados medios materiais e instalacións especificamente destinadas á preparación da máis rigorosa exixencia competitiva sexan especialmente recoñecidos e protexidos.

O presente decreto establece a regulación do deporte de alto nivel de Galicia con respecto aos seguintes eixos:

  • Regula o deporte de alto nivel de Galicia, o  procedemento e os requisitos establecidos para o seu recoñecemento a deportistas, técnicos-adestradores e xuíces-árbitros. Asemade, establécese a posibilidade de obter este recoñecemento con carácter vitalicio.
  • Regula o alto rendemento deportivo, o procedemento e os requisitos establecidos para o seu recoñecemento a deportistas, técnicos-adestradores.
  • Regula o rendemento deportivo de base, considerado como a etapa de desenvolvemento e perfeccionamento previa a acadar o alto rendemento ou o alto nivel deportivo.
  • Establécese o catálogo de dereitos e obrigas dos axentes deportivos de alto nivel e alto rendemento deportivo. Dereitos de carácter educativo, laboral ou económico que, na finalidade xenérica da norma, concretan sistema garantista e protector dos, e para os, intereses dos axentes deportivos do alto nivel de Galicia, e que levan aparelladas tamén distintas obrigas impostas pola propia máxima exixencia desta realidade competitiva.   
  • Regúlase o recoñecemento dos centros de alto nivel e os núcleos de adestramento especializado.
  • Créase a Oficina de Atención ao Deportista, ferramenta necesaria dentro de calquera sistema de protección global e efectiva dos axentes deportivos, e que permitirá atendelos, dende o asesoramento, en todas as etapas –durante e despois– da súa carreira e dedicación competitiva.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG