Decreto 141/2019, do 31 de outubro, polo que se modifica o Decreto 63/2018, do 31 de maio, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o procedemento sancionador na materia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Inicio da tramitación: 17/04/2019

Data da publicación no DOG: 11/11/2019

Obxecto: tendo en conta a disposición adicional terceira da Lei do Deporte de Galicia relativa a aplicación do Título IX, conforme a súa redacción dada pola Lei 13/2015, de 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas debe ser interpretada no marco do Acordo da Comisión Bilateral, do respecto ás competencias da administración xeral do Estado en materia de seguridade pública, protección de persoas e bens e mantemento da orde pública e do ámbito obxectivo de actuación da administración do Estado nesta materia que se circunscribe ás competicións de carácter oficial de ámbito estatal., a Comunidade Autónoma de Galicia regulou a través do Decreto 63/2018, do 31 de maio, a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o procedemento sancionador na materia (DOG Nº 114, do 15 de xuño).

A consciencia desta realidade non pode facer obviar a existencia dunha especial sensibilidade e preocupación, tanto da cidadanía como das distintas administracións públicas, polos episodios de violencia con ocasión da practica de competicións deportivas oficiais. Preocupación que ten as súas máximas cotas cando, ademais, estes episodios de violencia acontecen con ocasións de competicións nas que participan menores de idade.

Preténdese, a través deste decreto,  modificar a composición da Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte engadindo, entre as súas vogalías, a dúas persoas de recoñecido prestixio no ámbito das competencias da comisión designadas pola persoa titular do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de deporte de entre os sectores deportivos de Galicia non contemplados. O obxectivo desta modificación e poder contar ca participación de persoas de recoñecido prestixio no ámbito dos clubs deportivos de Galicia, colectivo moi numeroso e de gran importancia no armazón do deporte galego, que aporten a experiencia e a visión dun colectivo fundamental á hora da proposta de iniciativas, medidas e actuacións nas competencias da Comisión.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG