Orde do 25 de marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pola que se aproban os pregos de condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies recollidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do dominio público

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería do Medio Rural

Departamento: Consellería do Medio Rural

Inicio da tramitación: 25/09/2018

Data da publicación no DOG: 01/04/2020

Obxecto: aprobar os pregos de condicións sectoriais ás que deberán suxeitarse os aproveitamentos madeireiros das especies contidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, nos seguintes terreos:

  1. Nos terreos que conforman a zona de protección de estradas de titularidade autonómica, cuxo prego se establece no anexo I desta orde.
  2. Nos terreos que forman parte da Rede Galega de Espazos Protexidos, Rede Natura 2000 e áreas prioritarias de especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas onde existen plantacións do xénero Pinus, Eucalyptus e mixtas de ambos os dous xéneros coas condicións recollidas no Anexo II desta orde.
  3. Nos terreos que forman parte da zona de policía de leitos (5-100 m), no ámbito da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, cuxo prego se establece no anexo III desta orde.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2