Decreto 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería do Medio Rural

Departamento: Consellería do Medio Rural

Inicio da tramitación: 03/08/2017

Data da publicación no DOG: 08/01/2020

Obxecto: Este decreto ten por obxecto:

  • Crear e desenvolver o Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas.
  • Establecer o procedemento de inscrición, modificación e baixa, de oficio ou a solicitude do interesado, dalgunha destas masas.
  • Regular as obrigacións en materia de instrumentos de ordenación e xestión forestal.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2