Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se modifican os módulos económicos para a renovación anual do financiamento dos gastos de persoal dos servizos sociais comunitarios establecidos no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 23/05/2016

Data da publicación no DOG: 26/07/2016

Obxecto: A través da presente orde, ao abeiro da disposición adicional primeira do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modifícase o apartado terceiro do artigo 4,7 concretamente os módulos económicos para a renovación anual do financiamento dos gastos de persoal dos servizos sociais comunitarios, tomando como referencia o persoal financiado e correctamente xustificado no exercicio inmediatamente anterior.

No proxecto da orde establécese un réxime transitorio referido á posibilidade de revisar a solicitude de financiamento para o 2016 por aquelas corporacións locais que xa tivesen completada a presentación do seu proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais, consonte o previsto no artigo 43 e seguintes do dito Decreto 99/2012, do 16 de marzo, reabríndose a posibilidade de revisar e reformular a súa solicitude coa finalidade de que poidan adaptala aos novos módulos económicos para o financiamento dos gastos de persoal dos servizos sociais comunitarios aprobados pola presente orde.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG