Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Inicio da tramitación: 16/03/2016

Data da publicación no DOG: 14/12/2018

Obxecto: O obxecto do presente proxecto é aprobar, en desenvolvemento do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica, que figura no Anexo A desta orde, que poderá ser de aplicación naqueles concellos que así o acorden, a través dos trámites previstos pola lexislación de réxime local, a efectos de dar cumprimento ao disposto polo artigo 6 e concordantes da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 5