Lei reguladora da política industrial de Galicia

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria

Inicio da tramitación: 01/09/2011

Data da publicación no DOG: 02/01/2012

Obxecto: esta lei ten por obxecto determinar os órganos e as entidades do sector público autonómico competentes para a planificación e a promoción da actividade industrial, disciplinar o réxime xurídico dos clústers en canto axentes do sector privado singularmente relevantes no ámbito da actividade industrial e deseñar os instrumentos precisos para a eficaz e eficiente realización das actividades de planificación e de promoción no ámbito das competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á Comunidade Autónoma de Galicia

Estado actual: aprobada e publicada no DOG