Decreto polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería do Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 17/01/2018 - 31/01/2018

Información sobre a norma :

Antecedentes:

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia
Lei 5/2017, do 19, outubro de fomento da implantación de iniciativas empresariais
 

Problemas que se pretenden solucionar:

Adaptar o Decreto 20/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal, as previsións sobre aproveitamentos forestais, contidas na Lei 5/2017, do 19 de outubro.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A necesidade vén determinada pola próxima entrada en vigor da lei 5/2017, que regula a autorización forestal única, coas excepcións contidas na devandita lei.

Obxectivos:

Regular os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

Rango da norma:

Decreto

Achegas e opinións recibidas: 2