Decreto regulador das Federacións Deportivas Galegas

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 28/01/2020 - 12/02/2020

Información sobre a norma :

Antecedentes:

O artigo 51 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia dispón que as federacións deportivas galegas son entidades privadas, sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, cuxo ámbito de actuación se estende ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Problemas que se pretenden solucionar:

As federacións deportivas galegas, no seu funcionamento, exercen tanto funcións privadas como funcións públicas, polo que a normativa que desenvolva o réxime xurídico destas debe combinar e respectar a autonomía organizativa no ámbito privado e delimitar e regular expresamente todos os aspectos relacionados co ámbito das funcións públicas delegadas, atendendo á necesaria protección dos intereses públicos derivados da súa condición de axentes colaboradores da Administración, actuacións que exercen baixo a tutela e a coordinación da Administración deportiva autonómica.

Esa condición de axentes colaboradores da Administración, no exercicio das funcións delegadas por esta, leva a que se precise dunha regulación que garanta en todo momento o correcto exercicio das mencionadas funcións públicas, dotando ás federacións e á Administración de mecanismos suficientes para non menoscabar os dereitos dos clubes, dos/as deportistas, dos/as adestradores/as e dos/as árbitros/as que forman parte dos distintos estamentos federativos.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A experiencia na aplicación da Lei 3/2012 do 2 de abril, do deporte de Galicia e do Decreto 228/1994, de 14 de xullo, regulador das federacións deportivas galegas demanda a necesaria actualización do ámbito regulativo das Federacións Deportivas Galegas.

Obxectivos:

Establecer un regulamento que proporcione a debida seguridade xurídica sobre os seguintes aspectos de regulación das Federacións Deportivas Galegas:

 • Réxime xurídico
 • Ámbito territorial
 • Protección e apoio polas Administracións públicas
 • Unidade federativa
 • Idioma, símbolos e logos oficiais
 • Formación dunha federación deportiva
 • Constitución de novas federacións deportivas
 • Tramitación administrativa
 • Funcións das federacións deportivas galegas
 • Membros das federacións deportivas galegas
 • Censo da federación deportiva
 • Dereitos e obrigas dos membros da federación deportiva
 • Estatuto dos directivos da federación deportiva
 • Estatutos e regulamentos das federacións deportivas
 • Estrutura orgánica das federacións deportivas galegas
 • Réximes das federacións deportivas galegas
 • Réxime documental
 • Réxime económico-patrimonial
 • Réxime electoral
 • Réxime disciplinario das federacións deportivas galegas
 • Extinción das federacións deportivas galegas

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

A día de hoxe soamente se contempla como solución a aprobación dun novo decreto.

Rango da norma:

Decreto

Achegas e opinións recibidas: 1