Decreto polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo

Órgano ou entidade impulsora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 25/01/2018 - 08/02/2018

Información sobre a norma :

Antecedentes:

A Lei 7/2011 de 27 de outubro, do turismo de Galicia, enumera no seu artigo 55 os tipos de establecementos de aloxamento turístico, entre os que se atopan os campamentos de turismo. O artigo 66 da lei define os campamentos de turismo e dispón que a dotación de instalación e servizos estableceranse regulamentariamente. A disposición final primeira da Lei 7/2011 de Turismo de Galicia habilita para o desenvolvemento regulamentario da mesma.

En relación cos campamentos de turismo ou cámpings, Galicia conta xa con un Decreto 144/2013, de 5 de setembro, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo de Galicia, que desenvolve a vixente Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, de forma que o que se pretende coa regulación contida neste decreto é mellorar aqueles aspectos que se demostran necesitados dunha revisión ou reconsideración.

Problemas que se pretenden solucionar:

As principais novidades que se introducen no decreto son:

  • Unha nova clasificación en cinco categorías, que se identificarán con estrelas, e que fixa os requisitos de clasificación en función do número de prazas e non de parcelas, de xeito que os servizos estarán mellor dimensionados en relación co número de usuarios do mesmo.
  • Eliminación da esixencia de inscrición da autorización de uso para campamento de turismo no Rexistro da Propiedade.
  • Delimitación de forma máis precisa das modificacións de carácter substancial ou non substancial, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.  A estes efectos, consideraranse modificacións substanciais as que “afecten” á clasificación turística, no resto dos casos as modificacións consideraranse como non substanciais. As primeiras darán lugar á necesidade de tramitar e obter a correspondente autorización. Nas segundas bastará coa comunicación á Área Provincial da Axencia Turismo de Galicia que corresponda.
  • Mantense a regulación dos campamentos de turismo con distintivo verde, contida no Decreto 144/2013, que se recoñece como especialidade, establecéndose dúas especialidades máis: campamento de turismo temático e campamentos para caravanas e autocaravanas.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A necesidade e oportunidade do Decreto ven xustificada pola pretensión de mellorar aqueles aspectos que se demostran necesitados dunha revisión ou reconsideración, en atención á aplicación do Decreto 144/2013.

Obxectivos:

A ordenación dos establecementos turísticos de aloxamento na modalidade de campamento de turismo ou cámping.
 

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

De conformidade coa previsión da Lei de turismo, a ordenación dos campamentos de turismo debe realizarse a través de norma regulamentaria.

Rango da norma:

Decreto