Decreto polo que se modifica o Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo

Órgano ou entidade impulsora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Estado actual: Consulta pechada

Prazo no que estivo aberta a consulta: 12/06/2017 - 27/06/2017

Información sobre a norma :

Antecedentes:

A Directiva 90/134/CEE, do 13 de xuño de 1990, relativa ás viaxes combinadas, ás vacacións combinadas e aos circuítos de vacacións, establecía no seu artigo 7 a obriga para o organizador e/ou retallista que foran parte no contrato, de facilitar probas suficientes de que, en caso de insolvencia ou quebra, o reembolso dos fondos depositados quedaría garantido, xunto coa repatriación das persoas consumidoras.

O artigo 163 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias foi modificado pola Lei 15/2015, do 2 de xullo, de xurisdición voluntaria, co obxecto realizar unha axeitada transposición do artigo 7 da citada Directiva 90/134/CEE, do 13 de xuño de 1990, de acordo cos pronunciamentos da Comisión Europea que consideraron que a redacción orixinal do precepto era incompatible co devandito artigo 7.

Unha vez modificado o Texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, procede modificar o Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo, co obxecto de adecualo aos pronunciamentos da Unión Europea sinalados, e concretar os termos do citado artigo 163 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro.

Problemas que se pretenden solucionar:

Modificación do artigo 16 do Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, que regula as garantías, co obxecto de que se adecúe aos pronunciamentos da Unión Europea sobre a transposición da citada Directiva 90/134/CEE, e a nova redacción do artigo 163  do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos/as consumidores/as e usuarios/as.

Necesidade e oportunidade da súa aprobación:

A necesidade e oportunidade do Decreto vén xustificada pola obrigatoriedade de traspoñer axeitadamente o disposto no artigo 7 da devandita Directiva 90/134/CEE, segundo se indicou pola Comisión Europea.

Obxectivos:

A correcta transposición da normativa comunitaria.

Posibles solucións, alternativas, regulatorias e non regulatorias:

Cómpre dar nova redacción ao artigo 16 do Decreto 42/2001, polo que é preciso tramitar un decreto polo que se modifique.

Rango da norma:

Decreto

Achegas e opinións recibidas: 1