Participación e relacións coa cidadanía

Dáse conta neste apartado das obrigas específicas de información sobre as relacións coa cidadanía que recolle a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, entre elas, a relación de procedementos e servizos á disposición da cidadanía, o réxime xurídico dos distintos servizos públicos, os requirimentos e as condicións de acceso aos servizos públicos, as cartas de servizos aprobadas ou os resultados das avaliacións de calidade efectuadas. 

Ademais, a través deste apartado, a cidadanía pode participar na elaboración da normativa, plans e outras políticas específicas da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo tamén a posibilidade de participar no proceso previo de elaboración normativa mediante o acceso ás consultas públicas previas.

 • I

  Información e atención á cidadanía

  O sector público galego dispón dun sistema integrado de atención á cidadanía a través de tres modalidades: presencial, telefónica e telemática. A información ten como finalidade facilitarlle á cidadanía os datos necesarios para coñecer a organización e competencias incluídas dentro do sector público autonómico, así como proporcionar e ofrecer a axuda que requira sobre procedementos, trámites, requirimentos e documentación precisa para poder presentar solicitudes, escritos e comunicacións.

 • P

  Procedementos e servizos

  Dentro das obrigas específicas de información que contempla a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno dentro do capítulo de relacións coa cidadanía figura toda a información relativa aos procedementos e servizos postos a disposición desta.

 • S

  Suxestións e queixas

  A cidadanía ten dereito a unha administración eficaz que xestione os seus asuntos con imparcialidade, obxectividade e dentro do marco temporal establecido. Neste apartado facilítase a información relativa a presentación de queixas e suxestións sobre a prestación dos servizos públicos, que contribúan ao seu mellor funcionamento.

 • C

  Consulta pública previa

  Co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou de regulamento, tramitarase unha consulta pública a través deste apartado co obxecto de solicitar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

 • N

  Normativa en tramitación

  O artigo 9 (Obrigas específicas de información de relevancia xurídica) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que debe facerse pública "c) A relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de o facer".

 • P

  Procedementos de información pública

  Neste apartado dáse cumprimento á obriga prevista no artigo 7 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno que contempla a publicación dos documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación.

 • P

  Participación cidadá no Parlamento de Galicia

  Neste apartado recóllense as distintas vías de participación cidadá no Parlamento de Galicia, facilitando que os galegos e galegas se impliquen activamente na actividade parlamentaria.

 • B

  Barómetro da calidade dos servizos públicos

  O Barómetro da calidade dos servizos públicos, previsto no artigo 24 da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración, constitúe un sitio web específico sobre a xestión e a avaliación da calidade dos servizos públicos do sector público autonómico de Galicia que permite dar a coñecer a opinión e a satisfacción da cidadanía en relación coa calidade dos servizos públicos prestados polo sector público autonómico.