SOBRE A TRANSPARENCIA

Vídeos divulgativos

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública nos termos previstos na normativa en materia de transparencia.

Neste vídeo ofrecémoslle os detalles sobre como pode exercer este dereito conforme ao procedemento establecido na Lei de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia e na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Se precisa información adicional pode consultar esta páxina informativa. Para presentar a súa solicitude, a través de medios electrónicos, entre no procedemento da sede electrónica PR100A - Acceso á información pública.

 

 

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe