Participación en plans e programas

Neste apartado recóllese a participación da cidadanía na elaboración dos instrumentos de planificación da Administración autonómica, ao abeiro do disposto no artigo 5.2 do Decreto 97/2020, do 25 de xuño, polo que se regulan determinados instrumentos para a xestión, a avaliación, a supervisión e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia.

Ten dispoñibles para consulta 6 participacións:

Guía de boas prácticas para a integración paisaxística de terrazas nos espazos públicos

Estratexia Galega de Saúde 2030

Recibíronse 16 achegas/opinións para esta participación

Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia 2023-2030 (PXRMG)

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta participación

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2023-2030

Recibíronse 6 achegas/opinións para esta participación

Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2023-2030

Recibíronse 21 achegas/opinións para esta participación

Estratexia galega de acción exterior (Egaex) 2023-2027

Recibiuse 1 achega/opinión para esta participación