Estratexia galega de acción exterior (Egaex) 2023-2027

A Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, establece no seu artigo 9 que a acción exterior galega se programará periodicamente por lustros nun documento estratéxico denominado “Estratexia galega de acción exterior” (Egaex) que prelacione os obxectivos a longo prazo, tanto materiais coma xeográficos, e ordene e rexa as diversas iniciativas sectoriais na materia, dotándoas de congruencia e coherencia, aproveitando as súas complementariedades e velando pola eficiencia no uso dos recursos públicos, co obxecto de maximizar os retornos socioeconómicos, demográficos e culturais para a comunidade autónoma galega.

Na Estratexia galega de acción exterior (Egaex) concrétanse as prioridades que atinxen de seu á sociedade galega.

O lexislador xa nos axuda a priorizar, por canto ao se pronunciar sobre ámbitos xeográficos comeza aludindo á Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e á lusofonía no seu Título IV, e posteriormente á UE e ao resto da Europa no Título V, ficando ulteriormente os restantes ámbitos.

Na Egaex incídese na promoción da lingua, cultura e imaxe de Galicia, na defensa dos dereitos e expectativas da diáspora galega nos Estados en que estiver asentada, na promoción da empresa e a economía galegas no exterior e no estreitamento do vínculo con Portugal e coa comunidade lusófona de nacións.

Sinálase que na súa acción exterior, Galicia ha estar plenamente comprometida coa consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas (ODS); así como coa Estratexia exterior de España e coas directrices exteriores da UE.

Pechado o prazo de participación
Actualizado: 29/12/2022

Estado actual: pechado o prazo de participación

Prazo: 29/12/2022 - 23/01/2023

Órgano: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Departamento: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Na Estratexia galega de acción exterior (Egaex) concrétanse as prioridades que atinxen de seu á sociedade galega.

O lexislador xa nos axuda a priorizar, por canto ao se pronunciar sobre ámbitos xeográficos comeza aludindo á Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e á lusofonía no seu Título IV, e posteriormente á UE e ao resto da Europa no Título V, ficando ulteriormente os restantes ámbitos.

Na Egaex incídese na promoción da lingua, cultura e imaxe de Galicia, na defensa dos dereitos e expectativas da diáspora galega nos Estados en que estiver asentada, na promoción da empresa e a economía galegas no exterior e no estreitamento do vínculo con Portugal e coa comunidade lusófona de nacións.

Sinálase que na súa acción exterior, Galicia ha estar plenamente comprometida coa consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas (ODS); así como coa Estratexia exterior de España e coas directrices exteriores da UE.

Pechado o prazo de participación

Achegas e opinións recibidas: 1