Plan de inspección en materia de seguridade industrial 2021

Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

O Plan estará composto de 4 programas, e suporá a realización de máis de 1.500 inspeccións:

  • Programa 1: Instalacións sometidas a regulamentos de seguridade industrial.
  • Programa 2: Empresas instaladoras ou mantedoras no ámbito da seguridade industrial.
  • Programa 3: Accidentes graves. 
  • Programa 4: Vixilancia de mercado: formigóns fabricados en central.

Data de aprobación: 01/06/2021