Plan estratéxico para o cooperativismo

Documento que que ten por finalidade impulsar a construción do cooperativismo do futuro, integrando, ordenando, ampliando e proxectando nun marco operativo as propostas do Libro Blanco do cooperativismo galego.

Este Plan está distribuído en torno a 12 áreas de actuación estratéxica, 6 delas transversais e 6 sectoriais, que recollen 168 liñas de actuación correspondentes a 67 obxectivos.

As áreas de actuación estratéxica definidas son as seguintes:

  A) Transversais
 1. Área de desenvolvemento empresarial.
 2. Área de desenvolvemento societario.
 3. Área de divulgación, educación, formación e investigación.
 4. Área de emprego e desenvolvemento territorial.
 5. Área de financiamento e xestión financeira.
 6. Área de consolidación institucional.
 7. B) Sectoriais
 8. Área de cooperativas agrarias e de explotación común.
 9. Área de cooperativas que asocian traballo.
 10. Área de cooperativas de servizos e transportes, vivendas e consumo.
 11. Área de cooperativas de servizos sociais e integración social.
 12. Área de cooperativas do mar.
 13. Área de monte e cooperativas.