Programa de mellora da xestión das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia

Este programa responde á necesidade de que as entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia realicen unha planificación xeral da súa xestión e de toda a súa actividade para lograr, en definitiva, unha mellora dos servizos públicos que prestan.

Este programa trata de impulsar a elaboración e aprobación dos instrumentos de xestión das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia previstos na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (en diante Lofaxga) e no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

As actuacións comprendidas neste programa levaranse a cabo en tres fases:

  • Na primeira fase, a desenvolver durante o ano 2021, dotarase as axencias públicas galegas dos contratos de xestión e contratos programa. Tamén se incluirán as entidades que se equiparan ás axencias públicas autonómicas en virtude da disposición transitoria terceira da Lofaxga, o que fai un total de 16 entidades.
  • Na segunda fase, a desenvolver durante o ano 2022, dotarase as fundacións do sector público autonómico de Galicia dos contratos de xestión ou contratos programa, o que afectará a un total de 21 entidades, pois a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 xa conta cun contrato programa aprobado polo consello da Xunta de Galicia no ano 2021.
  • Por último, na terceira fase, a desenvolver durante o ano 2023, dotarase as sociedades mercantís públicas autonómicas dos contratos de xestión ou contratos programa, o que afectará a un total de 13 entidades.

 

Data de aprobación no Consello da Xunta: 29/4/2021